پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 23 آذر 1398

جدول شماره 1-222: ضوابط تراکمی در محدوده با تراکم کم

حداقل مساحت قطعه (مترمربع

حداکثر تراکم مجاز(درصد)

حداکثر سطح اشغال(درصد)

حداکثرتعداد طبقات

حداکثر تعداد واحد مجاز

حداقل فضای باز به ازاء هرواحد(مترمربع)

حداقل عرض معبر

200-100

100

60

2

2

35

8

300-201

120

60

3

4

30

10

بیش از 300

150

50

4

*

30

18

ð

             حداکثر تعداد واحد متغیر بوده وبراساس رعایت سطح اشغال وحداقل فضای باز به ازاء هر واحد تامین می گردد.

ð     احداث بنا در قطعات کمتر از 240 مترمربع مربوط به قطعاتی است که تاکنون تفکیک شده وسند ششدانگ دارند وگرنه حداقل قطعات تفکیکی جدید در این 240 متری است.

ð     افزایش تعداد طبقات تا سقف تراکم مجاز تعیین شده منوط به کاهش سطح اشغال است.


جدول شماره 2-222: ضوابط تراکمی در محدوده با تراکم متوسط

حداقل مساحت قطعه (مترمربع

حداکثر تراکم مجاز(درصد)

حداکثر سطح اشغال(دردصد)

حداکثرتعداد طبقات

حداکثر تعداد واحد مجاز

حداقل فضای باز به ازاء هرواحد(مترمربع)

حداقل عرض معبر

200-100

120

60

2

2

30

8

300-201

180

60

3

4

25

12

بیش از 300

250

50

5

*

25

20

 

ð     حداکثر تعداد واحد متغیر بوده وبراساس رعایت سطح اشغال وحداقل فضای باز به ازاء هر واحد تامین می گردد.


جدول شماره 3-222: ضوابط تراکمی در محدوده با تراکم زیاد

حداقل مساحت قطعه (مترمربع

حداکثر تراکم مجاز(درصد)

حداکثر سطح اشغال(دردصد)

حداکثرتعداد طبقات

حداکثر تعداد واحد مجاز

حداقل فضای باز به ازاء هرواحد(مترمربع)

حداقل عرض معبر

200-100

120

60

2

2

25

8

300-201

240

60

4

6

20

16

500-300

300

50

6

12

20

20

بیش از 500

360

45

8

*

20

24

 

ð     حداکثر تعداد واحد متغیر بوده وبراساس رعایت سطح اشغال وحداقل فضای باز به ازاء هر واحد تامین می گردد.


5.2.1.0
V5.2.1.0